Téarmaí Tagartha

Bunófar an Coimisiún le clár oibre a thabhairt chun cinn ina gcuimseofar:

 • an réimse, méid agus cineál ceisteanna a bhaineann le bratacha, féiniúlacht, cultúr agus traidisiún a mheas;
 • na buntáistí agus deiseanna maidir le ceisteanna a bhaineann le bratacha a leagan amach ach san am céanna díriú ar dhúshláin atá ann go fóill; agus
 • tuairisc agus moltaí faoin bhealach chun tosaigh a chur ar fáil.

Mar chuid dá ról, is é dhéanfaidh an Coimisiún:

 • na deiseanna a thugtar dúinn trí phobal saibhir, ilchineálach a bheith againn, inar féidir léiriú cultúrtha a cheiliúradh, a aithint agus a luach a thabhairt dóibh;
 • dul i gcomhairle leis na gnéithe fadbhunaithe chomh maith leis na gnéithe úra dár bpobal;
 • croíréimsí cosúlachta chomh maith le difríocht a shainaithint;
 • dul i gcomhairle leis na rialtais in RA agus in Éirinn de réir mar is cuí, má bhaineann a chuid oibre le léiriú ceannasachta, féiniúlacht náisiúnta agus dílseacht pholaitiúil i sochaí atá deighilte; agus
 • an chomhfhoghlaim, éisteacht ghníomhach agus an chomhthuiscint a spreagadh ar bhealach fiúntach trasna teorainneacha traidisiúnta.

Scrúdóidh sé fosta agus féachfaidh sé le réitigh nuálacha a chomhdhearadh i gcomhar le gach cuid den phobal le tabhairt faoi:

 • nádúr deighilteach a bhaineann le taispeántais agus léirithe féiniúlachta;
 • teagmhais/imeachtaí conspóideacha ar leith;
 • cúiseanna coimhlinte a thagann aníos i léirithe agus i gcur in iúl féiniúlacht chultúrtha agus, i roinnt cásanna, ceannasachta, féiniúlacht náisiúnta agus dílseachta agus a chuireann leis na deacrachtaí laethúla a bhaineann le bheith beo i sochaí ina bhfuil coimhlint;
 • prótacal comhaontaithe maidir le taispeáint phoiblí bratacha; agus
 • léirithe agus cur in iúl féiniúlachta, nó cur in éadan taispeántais den sórt agus léirithe a bhíonn in úsáid ar mhaithe le saighdeadh.

Mar chuid den Choimisiún, beidh deis ann cur le roinnt torthaí comhroinnte:

 • forbairt pobail ina gceiliúrtar agus ina nglactar go fonnmhar le léiriú cultúrtha;
 • forbairt sochaí oscailte ina bhfuil an chaoinfhulaingt agus an cóimheas agus ina bhféachtar le léiriú agus tuiscint féiniúlachtaí difriúla cultúrtha a mhéadú agus a neartú;
 • forbairt féiniúlacht chomhroinnte a bhraitheann ar a comh-idirspleáchais agus ina bhféachtar le réimsí dar luach coiteann a aithint;
 • cur chuige feabhsaithe i leith taispeántais agus léirithe conspóideacha féiniúlachta;
 • a oiread leasa agus is féidir a bhaint as deiseanna le laghduithe suntasacha i leibhéil agus léirithe coireacht fuatha a bhaint amach;
 • forbairt sochaí ina bhféachtar le réimsí comóntachta a aithint agus díospóireacht dhearfach a bheith againn faoi na dúshláin atá ann go fóill; agus
 • a oiread leasa agus is féidir a bhaint as deiseanna le buntáistí na hilchineálachta agus léiriú cultúrtha a chur chun cinn.

Róil

15 chomhalta atá ag an Choimisiún. Ceapann ceannairí na gcúig phríomhpháirtí polaitíochta seachtar comhaltaí agus ceaptar ochtar ó earnálacha eile seachas an Rialtas.

Is ó thaobh istigh den Fheidhmeannas a sholáthraítear an Rúnaíocht le tacú leis an Choimisiún.