Váš Názor

Zaujíma nás váš názor na vlajky, identitu, kultúru a tradíciu. Svoje stanovisko prosím pošlite v písomnej podobe, čo komisii pomôže v jej práci.

Pred tým, ako nám predložíte svoje stanovisko, si prosím prečítajte stanovy komisie.

Uveďte prosím, či nás kontaktujete ako jednotlivec alebo či zastupujete stanovisko nejakej organizácie. Ak zastupujete nejakú organizáciu, uveďte prosím podrobnosti.

Ak chcete podať stanovisko, kliknite tu.

Sloboda informácií, ochrana údajov a dôvernosť

Zákon o slobode informácií z r. 2000 umožňuje verejnosti získať prístup k akýmkoľvek informáciám, ktoré prechováva orgán verejnej moci, v tomto prípade výkonný výbor („ministerstvo). Zahŕňa to prístup k informáciám poskytnutým v rámci procesu konzultácie.

Odpovede budú zverejnené až po ukončení tohto procesu. Ak by ste dali prednosť tomu, aby boli vaše odpovede považované za dôverné, uveďte prosím jasne dôvody, ktoré vás k tomu vedú. Akékoľvek vyhlásenie o zodpovednosti ohľadom dôverných informácií, ktoré automaticky generuje váš IT systém, budeme vzťahovať iba na tie informácie vo vašej odpovedi, ktoré boli konkrétne označené za dôverné.

Ak bude podaná žiadosť o zverejnení odpovede na základe zákona o slobode informácií z r. 2000, zohľadníme akékoľvek žiadosti o zachovaní dôvernosti. Zachovanie dôvernosti ale nemôžeme zaručiť.

S akýmikoľvek osobnými údajmi poskytnutými počas procesu konzultácie budeme zaobchádzať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov z r. 1998.

Ak potrebujete ďalšie informácie o dôvernosti odpovedí, kontaktujte prosím informačnú kanceláriu komisára alebo navštívte ich webovú stránku na adrese:

https://ico.org.uk/about-the-ico/who-we-are/northern-ireland-office/